Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności programcad.com.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Regulamin forum

  1. WARUNKI OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego programcad.com.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy w zakresie obsługi programów których dystrybutorem jest firma INTERsoft wyłączny dystrybutor ArCADiasoft .

   2. Administratorem Forum jest firma ArCADiasoft z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, (zwany dalej „Administratorem”).

   3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (zwana dalej „Użytkownikiem”).

   4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.

   5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.

   6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść. #
  2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

   1. Korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez zalogowanie się na forum

   2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą usuwane.

   3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

   4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

   5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

   6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.

   7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

   8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

   9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW). #
  3. KARY

   1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
   - upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
   - ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
   - zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
   - usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.

   2. Zebranie trzech ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika
   skutkuje usunięciem jego konta.

   3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.

   4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.

   5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.

   6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Portalu KMO. #
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum.

   2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

   3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

   4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.

   5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2016 roku. #
 2. Dane osobowe

  1. Firma INTERsoft zbiera dane osobowe na zlecenie administratora danych, którym jest ArCADiasoft Chudzik spółka jawna ( 90-057 Łódź, Sienkiewicza 85/87 ), NIP 7251676810, REGON 471726120, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000316955 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy, w którym także przechowywana jest dokumentacja rejestrowa spółki.

   Firma INTERsoft może gromadzić informacje dotyczące interakcji użytkownika z innymi witrynami i usługami tej firmy. Firma INTERsoft może na przykład korzystać z narzędzi analitycznych dla swojej witryny sieci Web w celu pobierania informacji z przeglądarki użytkownika, włącznie z witryną, z której przyszedł użytkownik, wyszukiwarkami i słowami kluczowymi użytymi do znalezienia witryny, stronami wyświetlanymi w witrynie, dodatkami przeglądarki oraz szerokością i wysokością okna przeglądarki, wersją i wydawcą przeglądarki. Firma INTERsoft może także korzystać z technologii, takich jak pliki cookie i sygnały sieci Web (opisane poniżej), w celu zbierania informacji dotyczących wyświetlanych stron, użytych łączy i innych działań podjętych przez użytkownika podczas korzystania z witryn i usług firmy INTERsoft. Zbierane są również określone informacje standardowe, które są wysyłane przez przeglądarkę do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostęp udo odwiedzanych witryn firmy INTERsoft.

   Ze względu na profil swojej działalności firma INTERsoft zleca innym firmom świadczenie w jej imieniu ograniczonych usług, takich jak przygotowywanie i dostarczanie przesyłek, marketingowa obsługa klienta. Tacy usługodawcy mogą uzyskać tylko te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia danej usługi. Ponadto są oni zobowiązani do zachowania poufności informacji i obowiązuje ich zakaz korzystania z tych danych do jakichkolwiek innych celów. #
 3. Polityka prywatności i cookies

  1. W witrynach internetowych firm INTERsoft i ArCADiasoft są używane pliki cookies, dzięki którym użytkownicy mogą rejestrować się w usługach i korzystać ze spersonalizowanych zasobów witryny. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym na dysku twardym użytkownika przez serwer strony sieci Web. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookie pochodzi. Plików cookies nie można używać do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera.

   W witrynach używamy cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celach:
   - weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług
   - udostępniania spersonalizowanych ofert i usług na rzecz Użytkowników w serwisach internetowych
   - związanych z prezentacją reklam i oferty w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców

   Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie szkodzą systemowi w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie firma nie ustala tożsamości użytkowników Pliki cookies można akceptować lub odrzucać. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

   Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie serwisu internetowego intersoft.pl, ponadto może nie być możliwe uwzględnienie niektórych preferencji dotyczących reklam, które są zależne od plików cookie. Jeśli użytkownik zadecyduje o akceptacji plików cookies, ciągle posiada możliwość usunięcia w dowolnym momencie zaakceptowanych plików cookies. #
 4. Reklama i remarketing internetowy

  1. Serwis internetowy programcad.com.pl ma zaimplementowane skrypty współpracujące z serwisami Google AdWords, Google Analytics. Skrypty te mogą tworzyć pliki cookies oraz pozwalają na zbieranie informacji i analizowanie ruchu oraz preferencji użytkowników korzystających z serwisu programcad.com.pl. Informacje te pozwalają na optymalizacje oraz lepsze dopasowanie reklam internetowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez firmy INTERsoft i ArCADiasoft i publikowanych przez firmę Google w wyszukiwarce Google oraz w sieci partnerskiej przez serwisy internetowe powiązane z usługą Google Adsense.

   Firma Google na podstawie zbieranych danych z sieci internet a więc również serwisu intersoft.pl określa preferencje i zainteresowania każdego użytkownika przypisując mu zdefiniowane przez Google kategorie. Preferencje te można sprawdzić korzystając z przygotowanej przez firmę Google strony internetowej Google Ads Preferences Manager. Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania danych z plików cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji

   W serwisie internetowym programcad.com.pl nie ma zaimplementowanych rozwiązań które pozwalałyby innym firmom a w szczególności firmie Google pozyskiwanie danych osobowych lub innych danych które pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z serwisu internetowego programcad.com.pl lub innych serwisów www powiązanych z nim. #